Västgöta regemente.

Västgöta regementet har historiska traditioner från de ryttarfanor som sattes upp i Västergötland under 1500-talets första hälft och som år 1628 bildade ett regemente, Västgöta regemente till häst. I 1634 års regeringsform benämner regementet som ”Västgöta-Dals ryttare”. Namnet ändrades 1655 till Västgöta kavalleri regemente. När yngre indelningsverkets organisation för kavalleriet i Skaraborg antogs 1691 blev även Västgöta regementet en del av denna organisation, ”Det ständiga knekthållet”. Regementet övades från 1689 på Eggby ängar, öster om Skara men kom till Axevalla hed första gången 1701. Axevalla blev regementets permanenta övningsplats från 1745.

Regementet deltog i bataljen vid Gadebusch, efter detta slag marscherade svenskarna vidare västerut och i den hären fanns Västgöta regemente med. Eftersom både förplägnad och ammunition började sina tvingades svenskarna med kvarvarande förband att kapitulera vid Tönnigen i norra Tyskland den 6 maj 1713. Denna kapitulation medförde att flera svenska regementen upplöstes och manskapet hamnade i dansk fångenskap, bland dessa förband fanns Västgöta regemente, vilket senare återuppsattes.

En omorganisation av regementet sker 1792 till dragonregemente och 1802 fick man namnet Västgöta linjedragonregemente. Namnet ändrades till Västgöta dragonregemente 1806. Vid den stora regementsreformen 1811 överfördes Västgöta regementet från kavalleriet till infanteriet på trettio år och fick då namnet Västgöta regemente och beteckningen I 6, infanteriregemente nr 6 några år senare 1816. Regementet fick dock inte tillbaka sin uppgift att vara kavalleri.

Regementet som samlats och vapenövats på Axevalla hed under större delen av sin historia, flyttades den 31 december 1916 till nybyggda kaserner i Vänersborg. Beslutet om flytt togs redan 1906, syftet var bland annat att ge staden nytt uppsving och kompensation för flytten av Västgöta-Dals regemente som omlokaliserats till Halmstad. Den 15 december 1916 stod de nya kasernerna färdigt i form av kanslihus, tre bataljonskaserner, kök och matsal, gymnastikhall, förrådsbyggnader, stall, sjukhus och bostäder för underofficerare. Arkitekten var den i dessa sammanhang välkände Viktor Bodin. Han utgick från Kasernbyggnadsnämnd utarbetade typritningarna, som fastslagits vid den nya härordningen 1901 byggnadsplan. Vid den nya förläggningen kom förbandet att ha kapacitet för att utbilda omkring 3000 värnpliktiga.

Försvarsbeslutet 1925 års medförde att regementet skulle avvecklas den 31 december 1927 och då halades fanan på regementet för sista gången. Regementets traditioner bevaras av Skaraborgs regemente. Att Västgöta regemente blev ett av de regementen som avvecklades genom försvarsbeslutet, får nog ses mot bakgrund att i regionen fanns tre infanteriförband ytterligare, Bohuslän- Älvsborgs- och Skaraborgs regemente.

När regementet avvecklades öppnades Källhagens sinnessjukhus den 1 juli 1930 i de tidigare kasernerna. Den 31 september 1982 revs den kasern som låg i vinkel och 1983 bytte sjukhuset namn till Norra sjukhemmet. Genom psykiatrireformen 1988 lades sjukhusverksamheten ned, och området stod sedan tomt ett par år. År 1992 hade området renoverats till civil verksamhet som lägenheter, kontor mm.

Under sin historia har regementet haft ett antal namn, här nedan ser Du dessa namn.

Västgöta regemente till häst 1628 1634
Västgöta och Dals ryttare 1634 1655
Västgöta kavallerireg. 1655 1713
Västgöta kavallerireg. 1713 1802
Västgöta linjedragonreg. 1802 1806
Västgöta dragonreg. 1806 1811
Västgöta reg. 1811 1927