Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för 2016

 Styrelsen avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2016.

1          Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande                        Nils Smith                          Vald 2016 på 1 år

Vice  ordförande               Stefan Jerkeborn                Vald 2016 på 2 år

Ledamot                            Bengt-Arne Petersson        Vald 2015 på 2 år

Cenneth Eklundh               Vald 2016 på 2 år

Börje Lindén                      Vald 2015 på 2 år

Jan Frykberg                      Vald 2015 på 2 år

Björn Lippold                    Vald 2016 på 2 år

Stefan Almström               Vald 2016 på 2 år

Suppleant                          Sven-Olof Ask                   Vald 2016 på 1 år

Ulla Venetvaara                 Vald 2016 på 1 år

2          Revisorer

Monika Smedberg

S-Å Svensson

Suppleant: Kent Fischer

3          Valberedning

Valberedning kunde ej väljas på årsmötet. Årsmötet gav styrelsen i uppgift att under året ta fram en valberedning. Detta har ej lyckats. Ingen är intresserad.

4          Sammanträden

Årsmötet genomfördes 2016-04 -06.

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit fem protokollförda sammanträden.

5         Verksamhet

Styrelsen har, enligt föreningens stadgar, lett och administrerat museet under verksamhetsåret 2016.

Verksamheten i styrelsen och vid museet har under året genomförts helt ideellt.

Arbetet med att bygga upp det nya museet har pågått under huvuddelen av 2016. Under juni, juli och augusti har inget arbete genomförts, men museet har varit öppet ett antal söndagar.

Tio till tolv volontärer har varje måndag arbetat i och med museet. Arbetet har skett på två täter. I Lägerhydda 1 (musei delen) har arbetet med att bygga upp utställningarna om Trängen, Hästen i försvaret och Utlandstjänst fortsatt och i Lägerhydda 2 är arbetet med kontorslokaler och en liten köksavdelning nästan färdigt och arbete i samlingssalen har påbörjats. I bägge lägerhyddorna finns nu även fungerande toaletter.

Intresset för museet hos allmänheten är stort. Under 2016 har nästan 2 000 personer besökt museet. Intresset från Skara och Skövde kommunledningar är inte lika stort, men för första gången sedan museet etablerades på Axevalla Hed har kommunerna, efter ihärdiga påtryckningar, gått med på att stödja museet ekonomiskt.

Ansökningar om bidrag för 2017 avseende dels driften av museet dels ett antal projekt som gäller värme, belysning och att inhägna planen, som finns mellan lägerhyddorna, har lämnats in till SFHM (SMHA).

Arbetet med att utreda och säkerställa museets drift och verksamhet på lång sikt har försenats på grund av svårigheter att finna lämpliga tidpunkter för sammanträffande med medarbetare och presumtiva sponsorer motsvarande. Genomfört arbete kommer att redovisas på årsmötet 2017.

Centrala soldatregistret har under 2016 fortsatt samarbetet med Linköpings Universitet, där registrets sökdatabas finns på universitetets server. Denna databas hör till en av universitetets mest besökta med 1 013102 sidvisningar under verksamhetsåret 2016. Under året har registrets hemsida besökts av 148 000. Enligt rapporter från övriga landet har registrets hemsida använts som studielitteratur i studiecirklar. Registret har varit representerat på utställningar vid Konstrundan på Kinnekulle, på släktforskarmässa i Hovmantorp, vid släktforskningens dag i Lidköping, vid Seniordagen i Götene, på Karsborgs fästning vid utställningen Julstämning och på Hembygdsförbundets utställning på Tånga hed. Utöver detta har registret varit med vid lokala hembygds- och släktforskarmässor. I arbetet med museets framtid har diskuterats att skilja soldatregistret från Garnisonsmusei vänner och överlämna ansvaret till den nybildade föreningen Centrala soldatregistret. Soldatregistret skall dock fortsatt vara samgrupperat med Garnisonsmuseet. Förslag om skiljande av föreningarna skall föreläggas årsmötet 2017 för beslut.

  1. Ekonomi

Föreningen har förvaltat innestående och under året influtna penningmedel.

Föreningens kapital finns placerade på konto i Länsförsäkringars bank i Skaraborg för den löpande driften.

Bokföringen har, liksom under föregående år, hållit isär GMV stödverksamhet, driftskostnaderna för museet och Centrala soldatregistret. Även upprustningen av lägerhyddorna har särredovisats.

Totala tillgångar 2016-12-31 var 217 299 kr.

Föreningen har under året mottagit 25 509 kr i gåvor, samt varor motsvarande 10 000 kr genom sponsoravtal.                                                                                                                                              I övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisningen i bilaga 1.

Axvall 2017-01-31

Nils Smith                                 Stefan Jerkeborn                             Börje Lindén                                       Ordförande                                        V. Ordförande

Stefan Almström                      Cenneth Eklundh                         Bengt-Arne Petersson

Jan Frykberg                             Björn Lippold