Verksamhetsberättelse 2017

Garnisonsmusei Vänner GMV                            2018-01-31                          Sida 1 (2)

 

Verksamhetsberättelse för 2017

 

Styrelsen avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2017.

 

1          Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande                      Nils Smith                          Vald 2017 på 1 år

Vice  ordförande            Stefan Jerkeborn                Vald 2016 på 2 år

Ledamot                          Cenneth Eklundh               Vald 2016 på 2 år

Björn Lippold                    Vald 2016 på 2 år

Stefan Almström               Vald 2016 på 2 år                                               Ingmar Persson               Vald 2017 på

Sven-Olof Ask                   Vald 2017 på 2 år

Suppleant                       Ulla Venetvaara                 Vald 2017 på 1 år

Matz Thuresson                 Vald 2017 på 1 år

 

2 Revisorer:                    Monika Smedberg            Sven-Åke Svensson

Suppleant: Kent Fischer

3         Valberedning

Valberedning kunde ej väljas på årsmötet. Årsmötet gav styrelsen i uppgift att under året ta fram en valberedning. Detta har ej lyckats. Ingen är intresserad.

4          Sammanträden

Årsmötet genomfördes 2017-03 -30.

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit fem protokollförda sammanträden.

5         Verksamhet

Styrelsen har, enligt föreningens stadgar, lett och administrerat museet under verksamhetsåret 2017.

Museiföreningen GMV har under året arvoderat museiföreståndaren, men i övrigt har verksamheten i styrelsen och vid museet genomförts helt ideellt.

Arbetet med att bygga upp det nya museet har pågått under huvuddelen av 2017. Under juni, juli och augusti har inget arbete genomförts, men museet har varit öppet ett antal lördagar och söndagar.

Tio till tolv volontärer har måndagar arbetat i och med museet och även då har museet varit öppet. Arbetet har skett på två täter. I Lägerhydda 1 (museidelen) har arbetet med att färdigställa utställningarna om Trängen, Hästen i försvaret och Utlandstjänst fortsatt och i Lägerhydda 2 är arbetet med kontorslokaler, en liten köksavdelning och samlingssalen med ett antal temautställningar nästan färdigt. Arbetet med förrådet, för att göra detta visningsbart, är påbörjat. I bägge lägerhyddorna finns nu fungerande belysning, värme och toaletter.

Intresset för museet hos allmänheten är stort. Under 2017 har fler än 2 000 personer besökt museet.

Skara och Skövde kommuner har ekonomiskt stöttat museet.

SFHM/SMHA har under året besökt museet vid två tillfällen och museiföreningen  (GMV) deltog i SMHA museikonferens.

2017-års projektbidrag har utnyttjats för att montera fungerande belysning i lägerhyddorna och att bygga ett staket mellan lägerhyddorna för att få en inhägnad uppställnings-/utställningsyta.

Museets huvudsponsor Rapp fastigheter/familjen Rapp har bidragit med värmepumpar i samlingssalen. Skövde garnison har bidragit med hyllsektioner som, efterhand, monteras i museiförrådet i arbetet med att göra detta visningsbart.

Ansökningar om bidrag för 2018 avseende dels verksamheten/driften av museet dels ett projekt som gäller att uppgradera säkerheten för museet avseende inbrott, brand och skadegörelse samt ett projekt som gäller reparation av yttertaken har sänts in till SFHM/SMHA.

Arbetet med att utreda och säkerställa museets drift och verksamhet på lång sikt har försenats på grund av svårigheter att finna lämpliga tidpunkter för sammanträffande med medarbetare och presumtiva sponsorer motsvarande. Genomfört arbete kommer att redovisas på årsmötet 2018.

Centrala soldatregistret har den 1.april 2017 skiljts från Garnisonsmuseet och överlämnats till föreningen Centrala soldatregistret. Soldatregistret skall dock fortsättningsvis vara samgrupperat, med Garnisonsmuseet. I samband med avskiljandet överlämnades från GMV till Föreningen Centrala soldatregistret tre bärbara datorer med skrivare.

GMV har, som belöning för utfört ideellt arbete, genomfört ett studiebesök med gemensam middag för volontärer, museivärdar och styrelsen, i slutet av november.

  1. Ekonomi

Föreningen har förvaltat innestående och under året influtna penningmedel.

Föreningens kapital finns placerade på konto i Länsförsäkringars bank i Skaraborg för den löpande driften.

Bokföringen har, liksom under föregående år, hållit isär GMV stödverksamhet, driftskostnaderna för museet och Centrala soldatregistret. Även upprustningen av lägerhyddorna har särredovisats.

Totala tillgångar 2017-12-31 var 87 968 kr.

Föreningen har under året mottagit 33 739 kr i gåvor samt 20 000 kr genom sponsoravtal.

I övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisningen i bilaga

Axvall 2018-01-31

Nils Smith                                 Stefan Jerkeborn                         Sven-Olof Ask                               Ordförande                                V. Ordförande

Stefan Almström                      Cenneth Eklundh                         Ingmar Persson

Björn Lippold