Verksamhetsberättelse 2015

Garnisonsmusei Vänner GMV                            2016-01-31                          Sida 1 (2)

Verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsen avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2015.

1          Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande                      Nils Smith                          Vald 2015 på 1 år

Vice  ordförande               Bo Söderqvist                    Vald 2014 på 2 år

Ledamot                            Claes Henriksson               Vald 2014 på 2 år

                                          Bengt-Arne Petersson        Vald 2015 på 2 år

                                          Cenneth Eklundh               Vald 2014 på 2 år

                                          Börje Lindén                      Vald 2015 på 2 år

                                          Stig Brehag                        Vald 2014 på 2 år –lämnat styrelsen 2015

                                          Jan Frykberg                      Vald 2015 på 2 år

Suppleant                          Blörn Lippold                    Vald 2015 på 1 år

                                          Ulla Venetvaara                 Vald 2015 på 1 år

2          Revisorer

Monika Smedberg

S-Å Svensson

Suppleant: Kent Fischer

3          Valberedning

Anders Lundgren  (sammankallande)

Göran Johansson

4          Sammanträden

Årsmötet genomfördes 2015-04 -08

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit fem protokollförda sammanträden.

5         Verksamhet

Styrelsen har, enligt föreningens stadgar, lett och administrerat museet under verksamhetsåret 2015.

Verksamheten i styrelsen och vid museet har under året genomförts helt ideellt.

Arbetet med att bygga upp det nya museet har pågått under huvuddelen av 2015. Under juni och juli har inget arbete genomförts men museet har till delar varit öppet ett antal helger. Arbetet med museet har skett helt med frivilliga krafter. Tio till tolv volontärer arbetar varje måndag i och med museet.

Röda Huset har lämnats med kort varsel efter det att Skara kommun (Skara Äldrehem) framfört önskemål om att i förtid få disponera byggnaden som flyktingförläggning. Flyttningen från Röda Huset har avsevärt försenat arbetet i lägerhyddorna så att invigningen av museet måste flyttas fram till första halvåret 2017.

Inkoppling av vatten och avlopp har skett under året liksom yttre målning av lägerhydda 2 (köpta tjänster ).

Intresset för museet är fortsatt stort. Museets och Centrala soldatregistrets hemsidor har under året moderniserats.

En arbetsgrupp i styrelsen har bildats för att utreda och föreslå åtgärder för att säkerställa museets drift och förvaltning på lång sikt. Åtgärder skall föreläggas årsmötet 2016 och 2017 för beslut.

Centrala soldatregistret har under 2015 fortsatt sitt samarbete med Linköpings Universitet där registrets databas finns på universitetets server. Denna databas hör till en av universitetets mest besökta med 963 000 besök under 2015. Den 1.september startade registret sin nya hemsida och fram till den 31.december hade sidan visats 38 000 gånger. Registret har varit representerat på utställningar i Ronneby, Släktforskardagarna i Nyköping, på Karlsborgs fästning samt på mindre lokala hembygds- och släktforskarmässor.

Registret har under året framfört förslag om att inte tillhöra Garnisonsmuseets organisation och har utsett och valt en interimsstyrelse. Beslut om ett eventuellt utträde avses tas på årsmötet 2016. Meningen är att registret även fortsättningsvis skall vara samgrupperat med Garnisonsmuseet.

  1. Ekonomi

Föreningen har förvaltat innestående och under året influtna penningmedel.

Föreningens kapital finns placerade på företagskonto i Sparbanken Skaraborg för den löpande driften.

Bokföringen har, liksom under föregående år, hållit isär GMV stödverksamhet, driftskostnaderna för museet och Centrala soldatregistret. Även upprustningen av lägerhyddorna har särredovisats.

Totala tillgångar 2015-12-31 var 235 261 kr.

Föreningen har under året mottagit 19 550 kr i gåvor, vilket är mindre än under senare år, samt varor motsvarande 10 000 kr genom sponsoravtal.

 

I övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisningen i bilaga 1.

Axvall 2016-01-31

Nils Smith                                 Bo Söderqvist                             Börje Lindén                               Ordförande                                V. Ordförande

Claes Henriksson                      Cenneth Eklundh                         Bengt-Arne Petersson

Jan Frykberg                             Björn Lippold