Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2018.

1          Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande                      Nils Smith                       Vald 2018 på 1 år

Vice  ordförande               Sven-Olof Ask                Vald 2017 på 2 år

Ledamot                            Cenneth Eklundh            Vald 2018 på 2 år                                     

                                          Björn Lippold                  Vald 2018 på 2 år

                                          Kerstin Lorentz               Vald 2018 på 2 år                                                                                   Ingmar Persson                Vald 2017 på 2 år                    

                                          Otto von Krusenstierna   Vald 2018 på 1 år

Suppleant                          Ulla Venetvaara               Vald 2018 på 1 år

                                    Matz Thuresson               Vald 2018 på 1 år

2          Revisorer

Monika Smedberg

Sven-Åke Svensson

Suppleant: Kent Fischer

3          Valberedning

Valberedning kunde ej väljas på årsmötet. Årsmötet gav styrelsen i uppgift att under året ta fram en valberedning. Detta har inte lyckats. Ingen är intresserad.

4          Sammanträden

Årsmötet genomfördes 2018-03 -22.

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit tre protokollförda sammanträden.

5         Verksamhet

Styrelsen har, enligt föreningens stadgar, lett och administrerat museet under verksamhetsåret 2018.

Museiföreningen GMV har under året arvoderat museiföreståndaren, men i övrigt har verksamheten i styrelsen och vid museet genomförts helt ideellt. Vissa tjänster t ex installation av larm och montering av el, har av främst säkerhetsskäl, behövt köpas.

Arbetet med att bygga färdigt museet har pågått under första halvåret 2018.

 Museet invigdes den 6.juni av garnisonschefen i Skövde översten Bengt Alexandersson. Tillströmningen av intresserade besökare var stort. Ett antal gäster var inbjudna och för dessa gavs en särskild visning och en måltid. Under invigningsdagen genomfördes att antal militära förevisningar och visades militär äldre och modern materiel av Skaraborgs regemente, Trängregementet, Markstridsskolan och uppvisningsgruppen Skaraborgs historiska infanteriregemente.

                                                                                                                                   Sid 2 (3)                                                                                                                                          

Under juni, juli och augusti har inget arbete genomförts, men museet har varit öppet lördagar, söndagar och måndagar. Av ekonomiska skäl har museet varit helt stängt under november och december och då har inget arbete i och med museet gjorts.

Arbetet i och med museet har genomförts av tio till tolv volontärer varje måndag utom under sommarmånaderna och under dessa måndagar har museet varit öppet för besökare.

Arbetet har koncentrerats till att få utställningarna färdiga och efter invigningen har mycket arbete skett för att säkerställa att alla säkerhets- och brandförebyggande åtgärder är tillfyllest och godkända.

 I Lägerhydda 1 (museidelen) beskrivs nu Skaraborgs- och Västgöta regementens historia, frivilligförsvaret, hemvärnet, utlandstjänstgöring, staber och militära skolor och verkstäder mm, Trängtruppernas och Trängregementets historia och en utställning om Hästen i försvarets tjänst. En särskild utställning om Frivilliga radioorganisationen FRO har byggts upp av medlemmar i FRO och ett lekrum för barn färdigställts. Samlingssalen i lägerhydda 2, med ett antal temautställningar, är i huvudsak färdig. Arbetet med förrådet, för att göra detta visningsbart, är påbörjat. I bägge lägerhyddorna finns fungerande belysning, värme och toaletter, inbrotts- och brandlarm.              

Intresset för museet hos allmänheten är stort. Under 2018 har 2 465 personer besökt museet.

Förutom SFHM/SMHA har Skara och Skövde kommuner och ett antal sponsorer som t ex Rapp fastigheter/familjen Rapp och JULA ekonomiskt stöttat museet.

SFHM/SMHA har under året inte besökt museet. Museiföreningen (GMV) kunde, av olika skäl, ej delta i SMHA museikonferens i Boden.

2018-års projektbidrag har utnyttjats för att reparera yttertaket samt för att uppgradera säkerheten avseende inbrott, brand och skadegörelse. GMV sökte även och fick ett bidrag från SFHM att användas till invigningen och för utmärkning av utrymningsvägar.

Museets huvudsponsor Rapp fastigheter/familjen Rapp har bidragit med ytterligare en värmepump i förrådsdelen, vilket möjliggör arbete där i en acceptabel temperatur.

Ansökningar om bidrag för 2019 avseende dels verksamheten/driften av museet dels projekt som gäller underhåll och förbättringar av museets byggnader, behov av utrustning för kopiering och utrustning för att digitalisera och dokumentera museets förråd, arkiv och bibliotek har sänts in till SFHM/SMHA.

Arbetet med att utreda och säkerställa museets drift och verksamhet på lång sikt har fortsatt. Fruktbärande sammanträden och överenskommelser har skett med Skara kommun, regementena, kamratföreningarna och föreningen Fredsbaskrarna.

Samarbetet med Centrala soldatregistret har fungerat mycket bra under det gångna året och samgrupperingen är positivt för intresset för museet.

GMV har, som belöning för utfört ideellt arbete, genomfört ett studiebesök med gemensam måltid, underhållning och eftermiddagskaffe för volontärer, museivärdar och styrelsen, i slutet av november. Utflykten gick till motorcykelmuseet i Falköping, lunch intogs i Osterian i Falköping. Utflykten avslutades med ett besök i Vara konserthus med en musikstund om och med musik av Evert Taube samtidigt som eftermiddagskaffe serverades.

                                                                                                                                   Sid 3 (3)            

6.          Ekonomi 

Föreningen har förvaltat innestående och under året influtna penningmedel.

Föreningens kapital finns placerade på konto i Länsförsäkringars bank i Skaraborg för den löpande

driften.

Bokföringen har, liksom under föregående år, hållit isär GMV stödverksamhet och driftskostnaderna för museet. Även upprustningen av lägerhyddorna har särredovisats.

Totala tillgångar 2018-12-31 var 44 849,68 kr.       

Föreningen har under året mottagit 23 700 kr i gåvor samt 20 000 kr genom sponsoravtal.                                                                                                                                                                                            

I övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisningen i bilaga 1.                                                                   

Axvall 2019-01-31      

Nils Smith                                 Sven-Olof Ask                                Cenneth Eklundh

Ordf                                           v. ordf                                             Sekr

Björn Lippold                            Ingemar Persson                             Kerstin Lorentz

Kassör

Otto von Krusenstierna