Årsmötet 2020

Garnisonsmusei Vänner GMV                            2020-01-31                         

Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2019.

1          Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande                      Nils Smith                          Vald 2019 på 1 år

Vice  ordförande               Sven-Olof Ask                   Vald 2019 på 2 år

Ledamot                            Cenneth Eklundh               Vald 2018 på 2 år                                     

                                          Björn Lippold                    Vald 2018 på 2 år

                                          Kerstin Lorentz                  Vald 2018 på 2 år                                                  Ingmar Persson                   Vald 2019 på 2 år                 

                                          Per Hedman                        Vald 2019 på 2 år

Suppleant                        Otto von Krusenstierna      Vald 2019 på 1 år

                                     Matz Thuresson                 Vald 2019 på 1 år

2          Revisorer

Monika Smedberg

Sven-Åke Svensson

Suppleant: Krister Huldt

3          Valberedning

Valberedning kunde ej väljas på årsmötet. Årsmötet gav styrelsen i uppgift att under året ta fram en valberedning. Detta har inte lyckats. Ingen är intresserad varför styrelsen har agerat valberedning.

4          Sammanträden

Årsmötet genomfördes 2019-03 -18.

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit fyra protokollförda sammanträden.

5         Verksamhet

Styrelsen har, enligt föreningens stadgar, lett och administrerat museet under verksamhetsåret 2019.

Museiföreningen GMV har under året arvoderat museiföreståndaren, men i övrigt har verksamheten i styrelsen och vid museet genomförts helt ideellt.

Under juni, juli och augusti har inget arbete genomförts, men museet har varit öppet lördagar, söndagar och måndagar. Av ekonomiska skäl har museet varit helt stängt under januari, februari samt november och december och då har inget arbete i och med museet gjorts.

Arbetet i och med museet har genomförts av åtta till tio volontärer varje onsdag utom under sommarmånaderna och under ”stängda månader”. Under sommarmånadernas öppethållande har del av visningen utförts av frivilliga museivärdar. Under verksamhetsåret har museets volontärer och museivärdar arbetat ca 2500 timmar för museet.                                                                                                                                  

Arbetet i och med museet har koncentrerats till att komplettera basutställningen, underhålla byggnaderna och att påbörja arbetet med att iordningställa förrådet, biblioteket och arkivet.

Intresset för museet hos allmänheten är stort. Under 2019 har 2170 personer besökt museet. Härvid har genomförts 38 gruppvisningar som utgjorts av 15 skolvisningar och 23 övriga gruppvisningar.

Förutom SFHM/SMHA har Skara och Skövde kommuner och ett antal sponsorer som t ex Rapp fastigheter/familjen Rapp och JULA ekonomiskt stöttat museet.

Överintendenten för SFHM Magnus Hagberg tillsammans med stabschefen för SMHA  Helena Råhnlund har under året besökt museet. De uttryckte stor belåtenhet över museet.

Museiföreningen (GMV) kunde, av olika skäl, ej delta i SMHA museikonferens i Karlskrona.

2019-års projektbidrag har utnyttjats för att reparera ett antal av de yttre takstolarna samt lägga nytt golv i pentryt, entrélokalen mellan samlingssalen och förrådet och toaletten i lägerhydda 2.

Bokhyllor har anskaffars för att kunna inrätta museets bibliotek i samlingssalen

Digitalisering av bibliotek, arkiv och förråd har fortsatt.

Ansökningar om bidrag för 2020 avseende dels verksamheten/driften av museet dels projekt som gäller underhåll och förbättringar av museets byggnader samt behov av utrustning till bildvisning har sänts in till SFHM/SMHA. Diskussioner om möjligheter att montera solceller på taken, för att förbilliga elen har förts med SFHM.

Arbetet med att säkerställa museets drift och verksamhet på lång sikt har fortsatt. Fruktbärande sammanträden och överenskommelser har skett med Skara kommun, regementena, kamratföreningarna och föreningen Fredsbaskrarna. Representant från museet ingår i Garnisonens samverkansgrupp som sammanträder tre till fyra gånger årligen.

Museet har under året tagit emot gåvor i form av böcker, uniformer, blankvapen, målningar mm. Finns motsvarande föremål redan i museets samlingar försäljs dubbletterna till marknadspris i museets reception och på mässor mm där museet medverkar.

Samarbetet med Centrala soldatregistret har fungerat mycket bra under det gångna året och samgrupperingen är positivt för intresset för museet.

GMV har, som belöning för utfört ideellt arbete, genomfört studiebesök med gemensam måltid för volontärer, museivärdar och styrelsen, i slutet av november. Utflykten gick till Flygmuseet på F 7  i Såtenäs, ett gammalt tryckeri i Lidköping och avslutades med en gemensam måltid i Lundsbrunn.

6.          Ekonomi 

Föreningen har förvaltat innestående och under året influtna penningmedel.

Föreningens kapital finns placerade på konto i Länsförsäkringars bank i Skaraborg för den löpande driften.

Bokföringen har, liksom under föregående år, hållit isär GMV stödverksamhet och driftskostnaderna för museet.  

Totala tillgångar 2019-12-31 var 38 757 kr.      

Föreningen har under året mottagit 24 650 kr i gåvor, vilket är 2 200 kr mer än tidigare år, samt 20 000 kr genom sponsoravtal.                                                                                                                                                                                            

I övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisningen i bilaga 1.

Axvall 2020-01-31      

Nils Smith                                 Sven-Olof Ask                                Cenneth Eklundh

Ordf                                           v. Ordf                                             Sekr

Björn Lippold                            Ingemar Persson                         Kerstin Lorentz

Kassör Ledamot Ledamot

Per Hedman   Matz Thuresson Otto von Krusenstjärna